Zdravie v školách

Školy majú významnú úlohu pri osvojovaní poznatkov, postojov a zručností,
ktoré žiaci potrebujú na ochranu svojho zdravia.

Skús

Ochrana detí

Deti majú nárok na zvláštnu starostlivosť, pomoc, záruky
a zodpovedajúcu ochranu.

Skús

Bezpečnosť

Každý žiak má právo na bezpečnosť v škole, na život bez bolesti, ponižovania a strachu.

learn more

Prevencia rizikového správania žiakov

Zámerné, komplexné, koordinované a kontinuálne uplatňovanie psychologických, psychoterapeutických, resocializačných a výchovných metód.

learn more
Vyhľadávanie
Hlavné menu
Uvod


Webová stránka vznikla v rámci projektu Metodicko – pedagogického centra Bratislava regionálne pracovisko Prešov a jej cieľom je poskytovanie relevantných informácií z oblasti prevencie rizikového správania a podpory zdravia s dôrazom na školské prostredie.

Webová stránka má ambíciu poskytnúť priestor pre výmenu informácií a skúseností z realizácie projektov v oblasti vzdelávania a v oblasti realizácie školskej prevencie, zameraných na prevenciu a riešenie rizikového správania detí a mládeže (prevencia drogových závislostí, násilia, kriminality, šikanovania, záškoláctva, obchodovania s ľuďmi, prevencia syndrómu CAN, prevencia extrémizmu a terorizmu), na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a na zvýšenie bezpečnosti škôl a školských zariadení.

Za obsahovú, jazykovú a štylistickú stránku príspevkov zodpovedá autor. Stránky boli vytvorené za finančnej podpory MŠVVaŠ Slovenskej republiky

Copyright © 2011-2012 Metodicko - pedagogické centrum RP Prešov